Reklamační řád

Upozornění: V souvislosti se změnou provozovatele e-shopu (původní společnost vlastnící e-shop zanikla), má současný provozovatel právo nevyřídit reklamaci na zboží zakoupené u předešlého provozovatele e-shopu, avšak po dohodě je současný provozovatel za úhradu zejména logistických nákladů spojených s reklamací ochoten reklamované zboží zaslat k reklamaci a reklamaci vyřídit.

Povinností zákazníka před nákupem zboží je přečíst reklamační řád a být seznámen s reklamačními podmínkami. Reklamované zboží zákazník doručí na své náklady na adresu provozovny nebo na prodejcem určené servisní středisko, veškeré reklamace s námi před odesláním zboží prosím konzultujte buď telefonicky nebo emailem na reklamace@rc66.cz. Pokud bude odesláno zboží na dobírku, zboží nebude převezmuto a bude zpět vráceno odesilateli.

Dnem přijetí reklamovaného zboží se rozumí den, kdy byla reklamace námi převzata.

Dnem vyřízení reklamace se rozumí den, kdy bylo reklamované zboží předáno k odeslání nebo předáno zákazníkovi nebo byl na reklamované zboží vystaven dobropis.

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti a vykazuje prokazatelné vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem (faktura, dodací list, daňový doklad). Uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje výhradně prodávající. Zboží předané do reklamace musí splňovat následující požadavky pro reklamované zboží: musí být kompletní; vše co bylo k výrobku zakoupeno a reklamované zboží nesmí být mechanicky poškozené.

Nárok na uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem a zaniká v těchto případech: vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba porušením ochranných nebo záručních nálepek, pokud na zboží jsou při použití k jinému účelu, než je zboží určeno při poškození způsobeném neodborným zásahem, instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží při užívání výrobku v rozporu s návodem k použití při poškození způsobeném vyšší mocí (např. živelnou událostí apod.) při poškození způsobeném poruchami energetický zdrojů (např. výkyvem napětí v el. síti apod.) při mechanickém poškození při zjištění přítomnosti kapaliny ve zboží při nevhodném umístění nebo skladování zboží.